இந்தியா என்பது ஒரு நாடல்ல

இந்தியா என்பது ஒரு நாடல்ல

இந்தியா என்பது ஒரு நாடல்ல
அங்கு நிலவும் இந்து மதம்
என்பது ஒரு மதமும் அல்ல..

ஆங்கிலேய காலனி ஆட்சி ஆளர்களால்
இந்த நாட்டை சுரண்டுவதற்கும் ஒடுக்குவதற்கும்
உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்தியா என்ற நாடு
அந்த ஆங்கீலேயன் வைத்த பெயர்தான்..
இந்து என்ற சாதிவெறி மதம்

அதற்கு முன்பு..இங்கே பலதேசியஇனங்கள்
அவைகளின் கலாச்சார பிரிவுகள் பல்வேறு
மதங்கள், பல்வேறு பழங்குடி மக்கள்
என்ற பன்முகத் கொண்ட தனித்தனி
பிரிவகளாகத்தான் இந்த பிராந்தியம் இருந்தது.

இன்றைய இந்தியா தேசிய இனங்களின்
சிறைக்கூடம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வதைக்கூடம்

இந்தியா என்பது ஒரு நாடல்ல….
அங்கு நிலவும் இந்து மதம்
என்பது ஒரு மதமும் அல்ல.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*
Hit Counter provided by technology news